منطقه زمان وقوع بزرگی عرض جغرافیایی (درجه-شمالی) طول جغرافیایی (درجه-شرقی) عمق (کیلومتر) نزدیکترین منطقه اول فاصله (کیلومتر) نزدیکترین منطقه دوم فاصله (کیلومتر)
منبع: مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران